banner_natury.nl

Overzicht

Dit hoofdstuk begint met de definitie van wat algemeen onder ‚naturisme‘ wordt verstaan.

In Bloot zijn behandelen we allereerst het begrip ‚naakt‘, dat in de loop van de geschiedenis en afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden heel wat verschillende betekenissen heeft gehad. Zo werd het woord in de Middeleeuwen ook gebruikt als iemand (enkel) in een hemd was gekleed dat (door zowel mannen als vrouwen) algemeen werd gedragen en tot op de knieën reikte – zodat het dus zonder meer vrijwel het hele lichaam bedekte.

In Blote geschiedenis laten we zien, wanneer en waarom de mens ooit op het idee is gekomen, zijn lichaam te bedekken: de voornaamste redenen waren zijn schaamtegevoel (bijv. voor zijn ontlasting) en zijn trots (op de statussymbolen als de sieraden die hij draagt, en later de glamour.

In een Chronologisch overzicht worden in volgorde van de tijd alle gebeurtenissen opgesomd die voor de ontwikkeling van de mens op het gebied van het al dan niet dragen van kleding van historisch belang zijn geweest.

En tenslotte wordt in De FKK-beweging het ontstaan beschreven van het naturisme als stroming en als leefstijl, waarna onder Bloot in de schijnwerpers bijzondere aspecten van de naturistische instelling worden belicht.

 

Naturisme is een levenshouding waarbij de mens zichzelf als deel van de natuur ziet en herkent en zijn denken en handelen er op instelt dat hij zichzelf zoveel mogelijk in die natuur integreert. Daar hoort bij dat hij als naturist de natuur als habitat in stand en in ere houdt en probeert ze zo weinig mogelijk te storen en te vernielen, dat hij verstoringen en vernielingen tegengaat en waar mogelijk de natuur probeert te herstellen, en dat hij slechts datgene oogst (d.w.z. uit de natuur haalt) wat hij nodig heeft om te leven en wat weer kan aangroeien.

Het naturisme impliceert een leefwijze die bewust afstand neemt van de door de beschaving en de maatschappelijke normen en waarden opgelegde druk en dwang, en zich in tegenstelling daartoe op oorspronkelijke, natuurlijke waarden beroept.

Yawalapiti-kinderen in het Amazonegebied De geheel aan de natuur aangepaste manier van leven Water in plastic wegwerpflessen van autochtone volken, bijv. de Yawalipiti in het , was lange tijd voor naturisten voorbeeld voor hun eigen instelling. Deze voorbeeldfunctie is inmiddels verlorengegaan, omdat de meeste van deze indogene volken allang 'beschaafd' zijn geworden. Kijk maar eens hoe de Yawalipiti-kinderen op de foto rechts industrieel verwerkte en verpakte levensmiddelen en ook water in plastic wegwerpflessen naar hun dorp dragen. Zouden die flessen na gebruik in de Amazonerivier en later dus in zee landen? Of zouden de dorpen in het Amazonegbied op een recyclingsysteem zijn aangesloten …?