banner_natury.nl

Naaktwandeling in de buurt van Münster, 2016 

 

Naturalia non sunt turpia – In de natuur is niets waarvoor wij ons zouden moeten schamen. 

Vergilius, Georgica

 

Sinds de Romeinse dichter Vergilius (70 v. Chr. tot 19 n. Chr.) weten we het zeker: in de natuur is er niets waarvoor wij ons zouden moeten schamen. Waarom zou het mensen verboden moeten worden, te zijn als de natuur, op zijn minst in de vrije natuur zelf? Allicht, er zijn plaatsen waar en gelegenheden waarbij bloot zijn niet zo gepast is en als storend wordt ervaren.

Het is in veel landen niet verboden om in het openbaar bloot te zijn, tenzij je er seksuele bedoelingen mee hebt of bloot seksuele handelingen uitvoert. Ook bepaalde, 'evident ongeschikte', plaatsen zijn uitgezonderd..

Ieder levend wezen, dus ook van de mens, heeft het natuurlijke recht, zich op een natuurlijke manier in de natuur te bewegen.

Maar dit natuurlijke recht kan soms worden beperkt door de wetten die de in een land samenlevende mensen voor elkaar hebben gemaakt om hun samenleving te regelen en bij conflicten, eventueel via een (scheids-)rechter, een fatsoenlijke oplossing te vinden.

Wat zegt de politie?

De politie heeft als taak, de orde te handhaven, de veiligheid te garanderen en tegen wetsovertredingen op te treden. Eenvoudige naaktheid wordt in veel landen in de wet niet eens in de wet genoemd, in andere landen echter bestraft. Daarom zal de politie in talrijke landen ook niet optreden tegen eenvoudige naaktheid, tenzij er sprake is van seksuele bedoelingen of handelingen. Zolang je de orde niet verstoort en geen wetsovertredingen begaat, zal het de politie om het even zijn wat je doet. Dat betekent vooral: maak geen ruzie met anderen en laat je niet uitdagen. Want wanneer burgers elkaar bij de kraag grijpen of zich vergrijpen aan het eigendom van anderen, zal de politie moeten komen en de orde herstellen door het conflict te beslechten. En alleen hij of zij die iets ergs heeft gedaan (diefstal, beschadiging van eigendommen, toebrengen van lichamelijk letsel, belediging, dus in het algemeen een strafbaar feit of een overtreding), krijgt echt met de politie te maken.

Vanuit een naturistische motivatie bloot te zijn is in veel landen niet verboden. Maar wanneer de politie erbij wordt gehaald en moet mediëren omdat iemand anders denkt dat bloot te zijn iets ergs is, bestaat de kans dat de politie de naturist sommeert om kleding aan te trekken. De reden hiervoor is dan niet dat naaktheid verboden zou zijn, maar dat ruzie verder voorkomen moet worden.

Maar soms denken ook de politieagenten zelf dat het verboden is, bloot te zijn, ook al werken ze in een land waarin dat niet het geval is. Politieagenten worden immers niet zo grondig juridisch opgeleid als advocaten en notarissen; hun opleiding dient er alleen maar toe dat ze hun eigen taak kunnen vervullen. En als ze met een niet alledaags probleem te maken krijgen als 'mag je eigenlijk bloot op veldwegen wandelen?', zullen ze wellicht eerst de juridische afdeling moeten raadplegen.

Wat staat er in de wet?

Wetten en regels zijn altijd slechts binnen een beperkt gebied geldig: een staat, een provincie of een gemeente. Hier zul je dus goed op moeten letten, want de regels en wetten kunnen van gebied tot gebied afwijken.

In de meeste landen is ongekleed zijn in het openbaar slechts in zulke gevallen verboden waarin sprake is van seksuele bedoelingen. In sommige landen echter is het ongekleed zijn in het openbaar altijd verboden en wordt eventueel als strafbaar feit vervolgd. In weer andere landen, zoals bijv. Frankrijk, worden in de wetteksten ook begrippen gebruikt waarvan niet duidelijk gedefinieerd is wat ze eigenlijk betekenen. Hier kun je dan alleen maar van de rechtspraktijk uitgaan en kijken, welke vonnissen er in het verleden door rechtbanken zijn uitgesproken. De rechtspraktijk wordt echter altijd door veranderingen in de tijdgeest beïnvloed.

Conclusie: informeer je altijd vooraf of je ergens bloot mag zijn of niet.

 

Een uitvoerige (naar diverse landen onderverdeelde) beschrijving van de juridische situatie is te vinden in de artikelen die onder het opschrift Bloot en het recht zijn opgenomen.