banner_natury.nl
Jaar Gebeurtenis  
6.000.000 De eerste mensachtigen leven in Centraal-Afrika.  
2.500.000 De oudste werktuigen van steen markeren het begin van het Stenen Tijdperk.  
2.000.000 De mensachtigen hebben zich tot de homo erectus ontwikkeld. Al van de oudste mens is bewezen dat hij werktuigen van steen gebruikte; latere generaties maakten ook al gebruik van vuur.  
1.500.000 De homo erectus is zó goed in staat zich aan te passen dat hij zijn leefgebied van Afrika uit via het Midden-Oosten aan de ene kant naar India en vandaar naar het huidige China (de pekingmens) en naar Zuid-Oost Azië, aan de andere kant naar Zuid- en Midden-Europa weet uit te breiden (volgens de 'Out of Africa-theorie'). De latere vertegenwoordigers van de homo erectus (vaak ook wel homo heidelbergensis genoemd) kunnen al als jagers en verzamelaars worden beschouwd; in een bruinkoolgroeve nabij Helmstedt ten noorden van de Harz zijn immers acht houten speren ontdekt die ten minste 270.000 jaar oud zijn (de 'Schöningen-speren').
500.000 In Europa ontwikkelt zich uit de homo erectus via de homo heidelbergensis en de homo steinheimensis uiteindelijk de Neandertaler, een type van de species homo dat uitstekend aan het specifieke klimaat en milieu van de IJstijd is aangepast. De neandertalers worden tegenwoordig, anders dan vroeger werd aangenomen, als cultureel ontwikkeld gezien: bij hen kunnen in Midden-Europa voor het eerst cultuspraktijken worden aangetoond. Zo zijn er bijvoorbeeld bewijzen gevonden dat ze hun lijken begroeven en daarbij voorwerpen in de graven legden (bijv. in La Ferrassie). De neandertalers hebben een techniek voor de bewerking van steen ontwikkeld waarbij niet meer alleen vuursteen, kwartsiet of andere steensoorten tot werktuigen werden omgevormd, maar ook de scherpe afgeslagen delen verder werden bewerkt. Een speciale vorm van bewerking van zogenaamde "gepreformeerde" kernstenen is de Levallois-techniek.  
160.000 In Afrika evolueert de homo sapiens. Rond 100.000 jaar geleden komen de eerste moderne mensen naar het oostelijk Middellands-Zeegebied, 70.000 jaar geleden bereikten ze Zuidoost-Azië.  
100.000 In de etnologie wordt ervan uitgegaan dat ongeveer rond deze tijd de mens zich voor zijn lichaam en dan ook voor zijn 'seksuele handelingen' en daardoor voor zijn genitaliën begint te schamen. In dit kader begint hij zich dus ook af te zonderen als hij urineert, zijn ontlasting kwijt moet of seksuele gemeenschap wil hebben. In de loop van de volgende 95.000 jaren wordt het daardoor in de meeste maatschappijen langzaam meer en meer gewoonte, de geslachtsdelen en de anus te bedekken.  
33.000 De oudste gevonden kunstvoorwerpen als de Venus van Willendorf en de grotschilderingen in de Grotte Chauvet Pont d'Arc in de Ardèche (Frankrijk) zijn bewijzen voor de artistieke creativiteit van de species homo sapiens.
28.000 De Neandertaler sterft uit. Er is een theorie dat zijn intellectuele en ambachtelijke kwaliteiten niet van die aard waren dat hij kleding kon uitvinden die uit meerdere lagen bestond, wat nodig was om tijdens de IJstijd te kunnen overleven. De genen van de mens van tegenwoordig stammen voor 0,5 tot 2 % van het genoom van de neandertaler. Dit betekent dat er tussen de Neandertaler en de homo sapiens heel wat vermengingen moeten zijn geweest.  
10.000 Van India uit verspreidt zich binnen enkele eeuwen het inzicht dat het sperma van de man de oorsprong is voor de vrucht in de moederschoot. Over de hele wereld wordt vervolgens de fallus tot het symbool voor vruchtbaarheid en een voorwerp van religieuze verering. Als gevolg hiervan worden de tot dan toe overwegend matriarchale maatschappijvormen meer en meer vervangen door patriarchale vormen.
4.000 Over het 'Oude Rijk' in Egypte (ca. 4500 v.Chr.) weten we zeker dat de mensen in het dagelijks leven steeds bloot waren. Een uitzondering vormden slechts de hoger geplaatsten als de ambtenaren van de farao, die de hele dag hun lendendoek nat transpireerden in plaats van te werken. In het Tweestromenland was het al niet anders: de upper class droeg kleren, het gewone volk leefde vaak geheel zonder kleding. Pas in de millennia erna werd kleding stap voor stap gemeengoed.  
1.600 Eén van de laatste grote matriarchale maatschappijen, het Minoïsche Rijk op Kreta, gaat na een catastrofale tsunami ten onder.  
ca. 1.200 Uitvinding van de broek. In dezelfde tijd waarin in de steppen van Oost-Europa de eerste krijgers te paard opduiken, ontstaat ook deze nieuwe vorm van beenbekleding. De naar alle waarschijnlijkheid oudste broek ter wereld werd samen met een hoofdstel en leidsels in een graf in China gevonden. De broek heeft een ruim kruis, zodat de drager zijn benen ver kan spreiden, zoals dat voor ruiters nodig is. Dit is het essentiële voordeel tegenover de tot dan toe gebruikelijke, rond de lendenen geslagen doek, die een duidelijke beperking van de beweging van de benen betekende.
ca. 750 In Sparta wordt het gebruikelijk om tijdens het sportennaakt te zijn . Aanvankelijk geldt dit alleen voor de jongens, maar korte tijd later ook voor de meisjes. Meisjes en jongens blijven echter gescheiden traainen.
720 Bij de Olympische Spelen wordt de lendendoek als (tot dan toe enige) kleding van de atleten afgeschaft. De atleten treden van nu af aan alleen nog geheel naakt aan voor de strijd (behalve bij de paardenraces). Ook bij de Spelen van Isthmus (in Korinthe) en de Pythische Spelen (in Delphi) zijn de atleten al snel helemaal naakt.  
ca. 600 Het 'gymnasion' wordt in Athene een gevestigd instituut waarin wordt getraind en geoefend, met name in het worstelen. Natuurlijk wordt er naakt getraind. Het 'gymnasion' ligt meestal in de onmiddellijke nabijheid van de 'palaistra', het trefpunt waar men geestelijk-filosofisch wordt opgeleid.  
567 Op 32-jarige leeftijd besluit Vardhama Mahavira, alle kleding af te leggen en in het vervolg als naakte askeet een zwervend bestaan te leven. Twaalf jaar lang zwerft hij rond, en in de teksten hierover worden in levendige kleuren de onaangenaamheden van het weer en de vijandige bejegeningen door de mensen beschreven. Na 12 jaren komt hij tot alwetendheid en doceert van dan af de door hem opgerichte religie, het janaïsme. De digambara, de "met lucht beklede" monniken in het zuiden van India leven volgens de oprichter van hun religie ook in onze dagen nog traditioneel geheel zonder kleren.
326 Alexander de Grote ontmoet tijdens zijn Indië-veldtocht een groep gymnosofen: naakte filosofen die het streven van de mens naar rijkdom en luxe als de oorzaak zien van alle aardse kwaad en daarom zelf afzien van alle materiële zaken, dus ook van kleding.  
ca. 150 In Rome worden de eerste thermen gebouwd. Deze worden door mannen en vrouwen gescheiden gebruikt. Mannen baden naakt, vrouwen dragen - althans in Rome - een soort bikini (een sjaal als slip en rond de borsten).  
6 v.Chr. Jesus van Nazareth wordt geboren.  
ca. 30 n.Chr. Jesus wordt samen met 2 misdadigers naakt gekrusigd en sterft aan het kruis.
ca. 150 In de Romeinse thermen vindt het gezamenlijk gebruik van de badgelegenheden door beide geslachten steeds meer ingang.  
393 De christelijke keizer van het Oost-Romeinse Rijk Flavius Theodosius I (347-395) schaft de Panhelleense Olympische Spelen, het Orakel van Delphi, de Mysteriën van Eleusis en talrijke andere heidense gebruiken af en ontmantelt op die manier de grondslagen van het heidendom in het oosten en daarmee ook de bij talrijke antieke sportwedstrijden gebruikelijke praktijk, deze naakt te beoefenen.  
ca. 400 De thermen van het Romeinse Rijk verloederen en verworden tot broedplaatsen van seksuele uitspattingen.  
556 De badcultuur gaat in Rome ten gronde. De oorzaak hiervan is het gebrek aan water als gevolg van de vernieling van de aquaducten door vreemde volkeren die Italië binnendringen.  
ca. 400 Augustinus schrijft zijn 'Belijdenissen', de geschiedenis van zijn zondige verleden en van zijn loutering, waarna hij een gelovige dienaar Gods wordt.
ca. 1000 Groepen toneelspelers en zangers trekken door het land. Zij berichten uit verre landen en onderhouden de bevolking met hun mysteriespelen. Daarbij gaat het er vaak losjes aan toe: een blote borst of een naakt bovenlichaam prikkelen de toeschouwers en dagen de kerk uit tot het prediken van hel en verdoemenis, terwijl de autoriteiten zich gedwongen zien, verboden uit te vaardigen.  
ca. 1100 Na de door hen gewonnen veldslagen leven de christelijke Kruisridders zich uit in hun orgieën waarbij Saraceense vrouwen massaal worden verkracht. Hierbij zijn ze het overduidelijke tegendeel van de Muzelmannen, die zich na hun overwinningen altijd veel terughoudender gedragen.  
ca. 1200 De Kruisridders nemen uit het Midden-Oosten de praktijk van de stoombaden en de badhuizen weer mee terug naar Midden- en West-Europa. Het gebruik van deze inrichtingen is streng naar geslachten gescheiden. Kinderen jonger dan 6 jaar (ook jongens) (zoiets hóórt toch niet) mogen mee het vrouwenbad in.  
1206 Franciscus van Assisi legt tijdens een rechtszaak op het Domplein van Assisi alle kleding af om op die manier te benadrukken dat hij afstand doet van alle aardse goederen. Het betekent ook dat hij het contact met zijn vader, een welgestelde koopman, verbreekt en zich helemaal aan de hemelse waarden gaat wijden.
1228 Franciscus (van Assisi) wordt heilig verklaard.
ca. 1250 Vrouwen krijgen door het voortdurend preken van de geestelijken steeds meer de verplichting opgelegd, deugdzaam en zedig te zijn.  
ca. 1250

Begin van de inquisitie. De gehanteerde onderzoeksmethoden met een bijzonder dubieuze juridische achtergrond resulteren in veroordelingen (meestal doodvonnissen) die niet legitiem zijn en enkel op een door het geloof en de bijbehorende ideologie gebaseerde willekeur zijn ingegeven. De inquisitie eindigt pas rond het jaar 1850.

 
ca. 1400 De Middeleeuwse stoven (badhuizen) worden nog maar zelden als zodanig gebruikt; de meeste van deze inrichtingen zijn eigenlijk bordelen geworden.
ca. 1450 Tijdens de periode van 1450 tot 1750 vinden in Midden- en West-Europa heksenvervolgingen plaats. De heksen worden ervan beschuldigd dat ze een pact met de duivel zijn aangegaan en hun medemensen allerlei leed berokkenen. In de regel worden zij gefolterd en aan vernederende 'heksenproeven' onderworpen. Vaak vinden ze daarna naakt op de brandstapel de dood door verbranding.  
ca. 1450 Een bad nemen in rivieren, meren of in zee gebeurt vrijwel steeds naakt. Pas zo'n 100 jaar later zijn er de eerste uitdrukkelijke verboden om bloot in de rivieren te baden, althans in steden als Frankfurt of Parijs. Vaak worden dergelijke verboden eeuwenlang vrijwel niet opgevolgd.  
1492 Columbus bereikt het Caribisch gebied en dus de "West-Indische eilanden" en stuit daar op de eerste Indianenstammen, die (vrijwel) zonder kleren leven en natuurreligies belijden.  
1532

In het huidige Brazilië wordt de Indiaanse Yanomami-stam ontdekt. De kleding van de mannen bestaat bij de Yanomami uit een koord dat ze rond de heupen binden en waarmee de penis aan de voorhuid omhoog wordt gehouden. Bij hun feesten dragen ze over hun schouders en bovenarmen een prachtig verenkleed. De Yanomami-vrouwen zijn naakt en dragen een koord rond hun taille dat ertoe dient, diverse kleine voorwerpen aan op te hangen.

 
1565 De soldaten van de Spaanse veroveraar Pizarro verbreken na hun overwinning op koning Atahualpa de in de cultuur van de Inca's vast verankerde regel, naar geslacht gescheiden te baden; ze mengen zich naakt onder bijna 100 badende Inca-vrouwen en verkrachten ze allemaal. Zo documenteren ze de superioriteit van de 'geciviliseerde Christenvolkeren' over de 'naakte wilden'.  
1601 Maria de Medici brengt als koningin van Frankrijk in tegenwoordigheid van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Franse adel troonsopvolger Louis ter wereld. Bij de eerste bevalling van de Franse koningin moet hiermee in het openbaar het bewijs worden geleverd dat de boreling inderdaad de rechtmatige troonsopvolger is.  
ca. 1650 Hoewel de 'Brouche' als onderbroek voor mannen al sinds de vroege Middeleeuwen in zwang is, wordt pas rond 1650 de onderbroek voor vrouwen uitgevonden. Tot dan toe hebben de vrouwen alleen onderrokken gedragen, iets wat deels nog tot ver in de 20e eeuw niet ongewoon is. (Ik herinner me zelf nog de jaren '50, toen marktvrouwen achter hun kraam nog even naar de straatgoot liepen en zonder hun rok omhoog te tillen door de onderrok heen in de goot urineerden. Dat was natuurlijk alleen mogelijk omdat ze geen onderbroek droegen).  
ca. 1750 De Engelsman Benjamin Beale uit Kent vindt de 'badwagen' uit, waarmee de dames tegen de blikken van vreemden beschermd het open water in worden gereden om dan vanaf een trapje het water in te gaan. Deze wagens blijven op sommige plaatsen nog tot ca. 1930 in gebruik.  
1775 Nadat Johann Wolfgang Goethe de beide jonge graven van Stollberg heeft begeleid, die in die tijd zijn reisgezellen zijn en in een vijver nabij Darmstadt naakt het water in gaan, duikt hij zelf samen met hen in het Vierwaldstättermeer bloot het water in. Deze actie komt hem daar waar het in Zwitserland 100 jaar eerder nog gewoonte was geweest om naakt in meren en rivieren te baden, op hevige kritiek te staan.  
1777 Om paal en perk te stellen aan het wijd verspreide naaktzwemmen wordt in Mannheim het eerste openlucht-zwembad geopend. Hier kan onder controle van de toezicht houdende badmeester het dragen van gepaste, het hele lichaam bedekkende badkleding worden afgedwongen.  
1887 Fidus (echte naam: Hugo Höppener) stopt met zijn vooropleiding aan de Münchner Akademie en sluit zich als leerling aan bij schilder en natuurapostel Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913). Beiden zetten zich intensief in voor een leven in harmonie met de natuur, voor het de rug toekeren aan iedere religie, voor bewegen in de openlucht en het beoefenen van de 'Freikörperkultur' en voor het eten van voedsel zonder vlees.
1892 Heinrich Pudor publiceert zijn boek 'Nackende Menschen - Jauchzen der Zukunft' [naakte mensen - de toekomst jubelt], de eerste naturistische publicatie in Duitsland.  
1893 In Essen wordt de eerste naturistenvereniging ter wereld opgericht.  
1906 Richard Ungewitter komt met zijn boek 'Die Nacktheit' [De naaktheid], waarin hij de centrale benadering en de eisen van de ontluikende 'naaktcultuur' formuleert.
1907 Het Strandbad Wannsee in Berlijn gaat als één van de eeste familiezwembaden open voor het publiek. De voorgeschreven zwemkleding moet echter de schouders en de knieën bedekken.  
1908 Richard Ungewitter publiceert zijn boek 'Nackt' [Naakt], waarin hij over de reacties uit de maatschappij op zijn in 1906 uitgebrachte boek 'Die Nacktheit' reflecteert en met nieuwe ervaringen en eisen komt. Hij doet hierin ook verslag van zijn naaktwandelingen in het Zwarte Woud.
1910, 14 april In nauwe samenwerking met de beweging van de Reformpedagogiek van begin 20e eeuw wordt nabij Heppenheim in Hessen de 'Odenwaldschule' opgericht. In het begin met slechts 14 leerlingen, die allemaal in het Goethehaus worden ondergebracht. Het concept wordt in het begin beheerst door de principes van de 'werkschool', bijvoorbeeld door de invoering van een systeem van cursussen en het verlaten van jaargangsklassen. Een van de kenmerken van het pedagogische concept van de school is, lang voordat de antiautoritaire opvoeding in zwang komt, het tutoyeren van de leerkrachten. Bij de lichamelijke oefening wordt door de jongens en meisjes tot een bepaalde leeftijd samen en naakt gesport.
Prominente voormalige scholieren zijn Daniel Cohn-Bendit (Frans-Duitse groene politicus, *1945), Wolfgang Hildesheimer (schrijver, 1916-1991), Klaus Mann (schrijver, zoon van de wereldberoemde Duitse schrijver Thomas Mann, 1906-1949), Wolfgang Porsche (industrieel, *1943), Beate Uhse (onderneemster en oprichtster van seksshop-keten, 1919-2001) en Andreas von Weizsäcker (beeldhouwer, professor en zoon van oud-bondspresident Richard von Weizsäcker, 1956-2008).
In de loop der geschiedenis was er gedurende lange tijd sprake van seksueel misbruik van leerlingen (meisjes èn jongens door leerkrachten.
De 'Odenwaldschule' ging in 2015 failliet.
1913, 12 oktober Op de Hohe Meißner, de hoogste berg in de regio rond de stad Kassel, komt de 'Freideutsche Jugend' (Vrije Duitse Jeugd) samen met delegaties van de 'Wandervogel'-verenigingen voor de 1e Dag van de vrije Duitse jeugd, de 'Freideutsche Jugendtag' als tegenevenement tegenover de 100-jarige viering van de Volkerenslag bij Leipzig. Het 'Lichtgebed" van Fidus wordt als ansichtkaart onder de deelnemers verdeeld en werd op die manier het symbool van de reformbeweging. Het evenement wordt afgesloten met het opstellen van het manifest 'Meißner-Erklärung'.  
1919 In de in 1919 in Engeland opgerichte Priory Gate School wordt het principe van de reformpedagogiek met elementen van naturistische pedagogiek bijzonder consequent nageleefd. Aan ieder kind wordt de veelomvattende mogelijkheid geboden, zich zelf te ontplooien. De oprichter en hoofd van de school, Theodore J. Faithfull, ziet in dit individualistische concept een alternatief voor de gevestigde schoolvormen die volgens hem op een grondige aanpassing van de scholieren uit zijn. Tot het concept van deze internaatsschool behoort het naakt-zijn bij het sporten, zwemmen, zonnebaden en bijvoorbeeld ook tijdens de tekenles. De school is aanvankelijk gevestigd in Sudbury (Suffolk), maar verhuist later naar Walsham Hall in Walsham-le-Willows in de buurt van Bury St. Edmunds.  
1920 Met 'Nacktheit und Kultur' [Naaktheid en cultuur] en 'Nacktheit und Aufstieg'[Naaktheid en opbloei] adopteert Ungewitter denkwijzen en idealen van het nationaal-socialisme en maakt zichzelf daarmee voor de vrije lichaamscultuur suspect.
1924 Gymnastiekleraar Adolf Koch richt in Berlijn het eerste instituut op voor naakte lichamelijke opvoeding; er volgen nog 12 andere soortgelijke instellingen verdeeld over heel Duitsland.  
1927 Van dezelfde ideeën als bij de Priory Gate School in 1919 wordt ook in de in 1927 door Alexander Sutherland Neill opgerichte Summerhill school uitgegaan. Ook op deze eerste 'democratische school' heeft het blote sporten zijn vaste plaats, ook al is de sport net zo vrijwllig als de lessen in de klas zelf.  
1927 Bertrand Russell richt samen met zijn vrouw Dora Black de libertair-experimentele Beacon Hill School op, waar de scholieren gelijkberechtigd met de leraren in het schoolparlement de praktijk binnen de school bepalen. Tot die praktijk behoort ook de gezamenlijke naakte lichamelijke opvoeding van de meisjes en de jongens.  
1927 In Duitsland ontstaat, eveneens in 1927, in de heideplaats Glüsingen ten zuiden van Hamburg het 'Lichtschulheim Lüneburger Land' (LLL). De pedagoog, dr. Walter Fränzel, realiseert daarmee zijn plan om een hogere school op het platteland op te richten waarin hij al zijn reform-ideeën in praktijk kan brengen. Ten behoeve van het sporten, spelen en zonnebaden wordt er in de buurt nog een door bos omsloten terrein bijgepacht. Het concept van Fränzel voorziet onder andere in het voortdurend verblijven 'in de bos- en heidelucht die de gezondheid bevordert', in een organische verbinding van leven en onderwijs, in een vriendschappelijke relatie tussen leraren en scholieren op kameraadschappelijke basis en bovendien in het 'wennen aan wind en weer, in het bijzonder door naakt te zijn bij de gymnastiek en het hardlopen in de ochtend, de sport en het spel in de zin van de Vrije Lichaamscultuur'. De school wordt in 1933 door de Nazi's gesloten.  
1932 In de 'Zwickel-Erlass' wordt geregeld welke badkleding in Duitse baden is voorgeschreven. Dit decreet geldt als de laatste ongepaste ingreep van overheidwege in de persoonlijke vrijheid voordat Hitler en het nationaal-socialisme in Duitsland aan de macht komen.  
vanaf 1933 FKK-verenigingen worden in Duitsland verboden als ze de doelstellingen van het nationaal-socialisme niet in hun statuten opnemen. Vanaf nu moeten naturistische doelstellingen samengaan met het streven naar eugenese ofwel 'zuiverheid van ras'.  
1939 Socioloog Norbert Elias voltooit zijn uit twee delen bestaande werk 'Über den Prozess der Zivilisation' (Ned. vertaling: 'Het civilisatieproces'), waarin hij de sociale geschiedenis van naaktheid, schaamte en gepastheid vanaf de Oudheid tot de eerste helft van de 20e eeuw natekent. Elias ziet de ontwikkeling van de losse zeden in de oudheid tot de preutsheid van de 19e eeuw als een onvermijdelijk bijverschijnsel van het voortschrijdende civilisatieproces.
1942 Het verbod op naaktzwemmen in Duitsland wordt in een rijksbeschikking opgeheven.  
1946 Als landelijke naturistenvereniging wordt in Nederland ‘Zon en Leven’ opgericht. Doelstellingen van de vereniging zijn: naakt leven, pacifisme, vegetarische voeding, niet roken en geen alcohol, geen politieke of religieuze discussie binnen de vereniging.  
1949 In Duitsland wordt als overkoepelende organisatie van de naturistenverenigingen in de Bondsrepubliek Duitsland de 'Deutsche Verband für Freikörperkultur' (DFK) opgericht.  
1960 De minirok verovert de modewereld en levert conservatieve kringen weer een klein schandaal op.  
1960 Karol Woytila (de latere paus Johannes Paulus II) schrijft als aartsbischop en professor voor katholieke sociale ethiek zijn fundamentele en tot op de dag van vandaag actuele werk 'Liefde en verantwoordelijkheid', waarin hij aangeeft hoe de katholieke kerk de menselijke naaktheid ziet: "Omdat de mens door God is geschapen, kan hij naakt en onbedekt blijven en behoudt hij desondanks zijn luister en zijn schoonheid."  
1961 Oprichting van de Nederlandse Federatie van Naturistenverenigingen als overkoepelende organisatie van ca. 40 verenigingen."  
1962 Oswalt Kolle trekt wereldwijd volle bioscoopzalen met zijn voorlichtingsfilms waarin de resultaten van de studies van Alfred Kinsey voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt.
vanaf 1965 In München wordt de 'Englische Garten' het trefpunt voor hippies en vrienden van de naaktcultuur. Daarmee wordt voor het eerst een park gebruikt om er bloot in de zon te liggen. Sindsdien gebeurt dit in veel meer steden, zodat tegenwoordig op een mooie zomerdag in heel veel stadsparken naaktzones worden gevormd.
1967 Spraakmakend blootoptreden op de Nederlandse TV (Phil Bloom in VPRO-programma ‘Hoepla’).  
1968 De beweging van de generatie '68 richt onder de slogan "Make Love Not War" hippie-dorpen op en zorgt met de omzetting van anti-autoritaire principes voor een klimaat dat geschikt is voor naakte provocatie.  
vanaf 1970 De 'streakers' zorgen voor ophef door in een noodgang door drukke stadscentra en - bij voorkeur - bij evenementen als voetbalwedstrijden of bij een parade ter ere van de Britse koningin rond te rennen.  
1971 De politieke Partij PSP, een van de voorgangers van Groen Links, gaat de verkiezingen in met een naturistisch affiche (blote vrouw met koe in wei en tekst ‘ontwapenend’).  
1973 Na vrijspraak van naaktzwemmers in hoger beroep ontstaat in Callantsoog het eerste naaktstrand van Nederland dat ook officieel wordt.  
ca. 1975 Naaktzwemmen is op talloze, ook niet-officiële, naaktstranden en in meren als normaal geaccepteerd .  
1978 Opening van ‘Flevo Natuur’, het nationale Nederlandse naturistenterrein en vakantiepark nabij Zeewolde (Flevoland).  
1985/1986 Met artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht is in Nederland naaktheid in het openbaar geen zedenmisdrijf meer. Dit artikel regelt het ongekleed zijn in het openbaar (gemeenten mogen plaatsen als geschikt aanwijzen). Volgens dit wetsartikel is het verboden om ongekleed te zijn buiten als geschikt aangewezen plaatsen of op voor het openbaar verkeer bestemde plaats, behalve als de desbetreffende plaats geschikt is voor naaktrecreatie. Bloot zijn in het openbaar is dus feitelijk op iedere hiervoor geschikte plaats toegestaan en kan elders hoogstens nog een overtreding van de openbare orde betekenen en maximaal met 500 gulden worden beboet.  
1986 Uit een enquête van Utrechts Onderzoekskollektief blijkt dat zo’n 12 % van de Nederlanders actief naakt recreëren en dat slechts 10 % van de bevolking tegen naaktrecreatie is.  
1988 De Duitse etnoloog Hans Peter Duerr publiceert onder de titel 'Der Mythos vom Zivilisationsprozess' [De mythe van het civilisatieproces] in vijf delen zijn antwoord op 'Het civilisatieproces' van Elias. In deel 1, 'Nacktheit und Scham' [Naaktheid en schaamte] komt Duerr tot de tegengestelde conclusie dat de eerbaarheid van de mens al van in de klassieke Griekse oudheid tot in de 19e eeuw steeds hetzelfde is gebleven. Dat de drempel voor schaamtevrijheid tegenwoordig steeds lager ligt, is alleen mogelijk bij een bijzonder hoge mate van civilisatie.
1998 Socioloog Dr. Peter Niehenke uit Freiburg (Duitsland) start zijn eigen veldtocht tegen de vijandige houding in onze maatschappij tegenover naaktheid. Over zijn naakte joggingrondes maken zich aanvankelijk alleen medeburgers in Freiburg kwaad, maar Niehenke krijgt ook al snel de aandacht van de rest van Duitsland. Zijn boodschap 'De perversie van de schaamte' is naast nog veel andere uitlatingen een aanklacht tegen de 'groteske verdraaiing van onze waarden'. Hij bereikt met zijn optreden echter niet overal brede instemming.
2000 Het Gerechtshof te Karlsruhe veroordeelt de 'Nacktjogger von Freiburg', Peter Niehenke, wegens het veroorzaken van overlast. Niehenke had in Freiburg binnen de bebouwde kom naakt gejogged. Maar gerenommeerde juristen merken al snel op dat een soortgelijk vonnis voortaan ondenkbaar zal zijn omdat de president van het hof in wezenlijke mate zijn stempel op het verloop van de procedure heeft gedrukt en diens beoordeling niet te volgen en niet conform het recht is.  
2001 Onder de Duitse naturisten ontstaat een groep naaktwandelaars. De groep heeft tot doel, op afgelegen en weinig bewandelde wegen bloot door de natuur te wandelen. De naaktwandelaars nemen duidelijk afstand van Niehenke door bewust af te zien van provocatie. Op deze vorm van naaktwandelen is het vonnis van het 'Oberlandesgericht' van Karlsruhe, dat betrekking heeft op naakte acties binnen de bebouwde kom, niet van toepassing, omdat consequent wandelroutes worden gekozen die geheel binnen de vrije natuur liggen. Een pastoor in het Siegerland roept het initiatief 'Nacktwandergruppe Siegerland' in het leven.  
Pinksteren 2004 In het Rothaargebirge in Westfalen vindt de eerste georganiseerde blote 'Pfingstwanderung' plaats. Een wandeling die in de jaren erna niet alleen een traditie, maar zelfs een instituut wordt.  
2005

In Frankrijk wordt de vereniging APNEL opgericht met het doel, te bereiken dat naaktheid in het openbaar in de wet niet meer als strafbare handeling wordt gezien. De Franse wet kent als strafbaar feit alleen het ‘exhibitionisme met seksuele doeleinden’, en beschouwt daarbij ook het naaktwandelen als vergrijp: een onvergeeflijke fout van de Franse justitie. De laatste jaren echter (sinds ca. 2010) geeft de praktijk van de juridische wereld een geleidelijke verschuiving naar meer tolerantie te zien. Een ontwikkeling waar naar alle waarschijnlijkheid ook de activiteiten van APNEL toe hebben bijgedragen.

2008 Het naaktwandelen krijgt in Duitsland ruime belangstelling in de media. Zowel op radio en tv als in de pers zijn meerdere verslagen en berichten te lezen. In de Harz is de eerste Duitse officiële naaktwandelweg in de planning. Nacktwandern im Sauerland
Pinksteren 2009 De Pinksterwandeling in het Rothaargebergte wordt voor de 6e keer georganiseerd. Er nemen 52 blote wandelaars en wandelaarsters in de leeftijd van 8 tot 72 jaar aan deel.
2009 In Zuid-Frankrijk is de tot dan toe grootste Franse naaktwandelgroep met 62 deelnemers onderweg.  
2010 In de Harz wordt in tegenwoordigheid van de lokale pers en het Duitse persagentschap de eerste officiële naaktwandelweg, de 'Naturistenstieg', in gebruik genomen. De persfoto's, waarop Horst het lint doorknipt, gaan de hele wereld over.
2011 Precies tien jaar na de eerste naaktwandeling in het Siegerland is film- en documentairemaker Christian Dassel met zijn team in het Siegerland bij een wandeling van 25 naturisten tussen Forsthaus Hohenrodt en het stuwmeer van Obernau-Talsperre aanwezig om een verslag te filmen voor de aflevering 'Siegerland' in de serie 'Wir in NRW' [Wij in Noordrijnland-Westfalen].
tot heden Er zijn inmiddels blote wandelingen en fietstochten in het Münsterland, in Thüringen, in Saksisch Zwitserland, in de Lüneburger Heide, het Sauerland, het Rothaargebirge, het Westerwald, het Pfälzer Wald, de Rhön, op de Vogelsberg, in het Teutoburger Wald en nog heel veel andere gebieden. Daardoor wordt het idee van het naturistische wandelen verder verspreid, ook al leidt dit onder de plaatselijke bevolkiing soms tot verhitte discussies. De blote wandelaars en fietsers zijn meerdere keren op de televisie te zien en op de radio te horen, terwijl ze ook herhaaldelijk de geschreven pers halen.
2015 De gemeente Delft probeert de naaktrecreatie in de Delftse Hout, waar van oudsher op een onofficieel strand bloot wordt gerecreërd, uit te bannen. Beboete recreanten laten het op een rechtszaak aankomen, die door hen wordt gewonnen. De gemeente gaat in beroep en verliest in de hogere instanties steeds weer opnieuw. Naaktrecreatie blijft in de Delftse Hout mogelijk.