banner_natury.nl

Hier gaat het om het tweede Bloot zijnaspect van het naturisme, nl. het bloot-zijn. ‘Bloot zijn’ is niet zomaar hetzelfde als ‘geen kleren aan hebben’. Het is een begrip dat identiek is aan ‘naaktheid’ en als zodanig al naar gelang het tijdperk en de cultuur waarin het wordt gebruikt, zonder meer heel verschillende betekenissen en inhoud kan hebben. In het bijzonder de aspecten waarmee met het begrip ‘naaktheid’ wordt geassocieerd, zijn heel uiteenlopend. Zo is het in historische documenten vaak niet duidelijk in hoeverre ‘naaktheid’ in verband wordt gebracht met bijv. seksualiteit.

Etnologen hebben in analyses gevonden dat het begrip ‘naakt’ in de Middeleeuwen helemaal niet ‘volledig zonder kleren’ betekende. ‘Naakt’ was je al als je alleen nog een hemd of een lendendoek droeg. Dat gold ook voor de algemeen gehanteerde straf, iemand ‘naakt’ tegen de schandpaal te zetten of ‘naakt’ door de stad te drijven. Ook dan droeg de gestrafte meestal nog een (onder-)hemd.

NHieronder gaan we nader op de diverse betekenissen van het woord 'naakt' in.

In de Duitse Wikipedia is de volgende definitie te vinden voor de bekende Duitse variant van het naturisme, de ‘Freikörperkultur’ ( ook in ons land wel als afkorting ‘FKK’ gebezigde term):

„Die Freikörperkultur (FKK […]) bezeichnet die gemeinschaftliche Nacktheit, vielfach im Freien […], aber auch in Gebäuden (Sauna, Schwimmbad, Gymnastiksaal, Clubräume usw.).
(De ‘Freikörperkultur’ (FKK […] definieert het gezamenlijk naakt zijn, vaak in de buitenlucht […], maar ook binnen in gebouwen (sauna, zwembad, sportzaal, clublokalen etc.)”)

In een groot aantal Europese landen wordt op talrijke stranden en soms ook in openluchtzwembaden onderscheid gemaakt tussen een textiel- en een naaktgedeelte. Ook een aantal overdekte zwembaden hebben er naaktzwemtijden. Dit aanbod wordt ook wel naaktzwemmen of blootzwemmen genoemd.

Terwijl we met FKK tegenwoordig meestal alleen de bovengenoemde praktijk van het bloot-zijn bedoelen (zo wordt bijv. het bloot zijn onder de douche of in de sauna als noodzakelijk beschouwd en is dus algemeen gebruikelijk, zodat hiervoor geen speciaal gemarkeerde zones nodig zijn), staat het begrip nudisme voor een algemene leefstijl waarbij iedere vorm van vrijetijdsbesteding zonder kleren de voorkeur heeft. Deze stijl staat voor een levensinstelling waarbij het blote lichaam als natuurlijk wordt beschouwd en bloot zijn geen reden is voor schaamte.

Een veel méér omvattende leefhouding waarvan bloot zijn slechts één aspect is, noemen we naturisme. ‘FKK’ impliceert eigenlijk dat je slechts in bepaalde situaties geen kleding wilt dragen, en het laatstgenoemde begrip is dan ook feitelijk niet aan een specifieke levensinstelling gekoppeld.

Zowel beoefenaars van ‘FKK’ als naturisten willen vaak niet graag nudisten worden genoemd, omdat dit begrip soms abusievelijk als pejoratief en dus afkeurend wordt gebruikt en bloot-zijn hierbij dan in verband wordt gebracht met exhibitionisme.

Bloot zijn in de zin van ‘FKK’ heeft in geen enkel opzicht iets te maken met behoefte aan seks – integendeel!Desondanks wordt in talrijke culturen over de hele wereld het naakt zijn in het openbaar als aanstootgevend gezien en is het in deze culturen, behalve in bepaalde verbanden, als schennis van de goede zeden verboden. In een aantal culturen valt hieronder ook het ontbloten van het bovenlichaam van de vrouw.

In Duitsland echter zijn “verstoring van de openbare orde” en “exhibitionisme” strafbare feiten waarvoor als voorwaarde geldt dat er seksuele handelingen zijn gepleegd of de pleger seksuele motieven heeft. Alleen maar bloot te zijn is in Duitsland in het ergste geval een overtreding – tenminste als aan de juridische voorwaarden is voldaan.

De juridische situatie kan elders op de wereld soms heel anders zijn: er zijn immers landen waarin iedere vorm van naaktheid in het openbaar altijd als seksueel gemotiveerd wordt beschouwd en dus strafbaar is! Dat geldt bijvoorbeeld al voor Frankrijk: terwijl dat land toch ten minste één à twee miljoen naturisten kent die op naaktcampings en -terreinen vol overgave en zonder gehinderd te worden hun kledingvrije hobby uitoefenen. Naaktwandelaars kunnen in Frankrijk echter, als ze pech hebben, als plegers van een seksueel misdrijf strafrechtelijk vervolgd worden! De vereniging APNEL is er al jaren actief om een einde te maken aan deze onzekere juridische situatie.

Vervolg zie: Tora – bijbel – koran