banner_natury.nl

In het Oostenrijkse wetboek van strafrecht (‚Strafgesetzbuch‘) is een verbod opgenomen van 'geslachtelijke handelingen in het openbaar':

Seksuele intimidatie en geslachtelijke handelingen in het openbaar


§ 218. (1) Wie een andere persoon door een geslachtelijke handeling
1. aan of
2. voor deze persoon
onder omstandigheden waaronder dit geschikt is om de eerbaarheid gegrond te schenden, intimideert, dient, indien de daad niet op grond van een andere bepaling strafbaar is met een hogere straf, met een vrijheidsstraf van ten hoogste zes maanden of met een geldboete van ten hoogste 360 maal de dagboete te worden gestraft.

(1a) In de zin van lid 1 dient ook te worden gestraft wie de waardigheid van een ander persoon schendt door het intensieve aanraken van als geslachtsdelen te beschouwen lichaamsdelen van deze persoon.

(2) Tevens dient te worden gestraft wie een geslachtelijke handeling verricht in het openbaar en onder omstandigheden waaronder zijn gedrag geschikt is om de eerbaarheid van personen die dit rechtstreeks waarnemen gegrond te schenden.

(2a) Wie bewust aan een bijeenkomst van meerdere mensen deelneemt die ertoe doent, in de zin van lid 1 punt 1 of lid 1a seksueel te intimideren, dient, indien het tot een dergelijk feit is gekomen, met een vrijheidsstraf van ten hoogste één jaar of met een geldboete van ten hoogste 720 maal de dagboete te worden gestraft.

(2b) Wie samen met ten minste één andere persoon na afspraak seksueel intimideert in de zin van lid 1 punt 1 of lid 1a, dient met een vrijheidsstraf van ten hoogste twee jaren te worden gestraft.

(3) In de gevallen van lid 1 en lid 1a dient de dader slechts met machtiging van de benadeelde persoon te worden vervolgd.

Bron: „§ 218 StGB Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche Handlungen“ (jusline.at)

Activiteiten als naaktwandelen vallen in Oostenrijk niet onder het strafrecht.