banner_natury.nl

We hebben op Internet gezocht naar gevallen waarop de relevante bepalingen zijn toegepast.

Onder de resultaten waren echter, op één geval na van een jongeman die naakt door de bebouwde kom van de stad Steyr wandelde, geen gevallen te vinden waarin het om naaktwandelen ging.

Bij geen enkele van de genoemde bronnen wordt aangegeven, op welke wettelijke grondslag e.e.a. is gebaseerd of dat het slechts om een persoonlijke inschatting van de auteur gaat.

Details

Op het Internet vind je v.w.b. Oostenrijk artikelen waarin steeds min of meer consequent wordt gesteld dat naaktwandelen in Oostenrijk is toegestaan, zolang het niet op plaatsen gebeurt waar het erg druk is. De politie spreekt hier van een grijs gebied. Voorbeelden:

Bij nadere beschouwing van de wetspraktijk in Oostenrijk blijkt het niet mogelijk, duidelijk vast te stellen, hoe de wet omgaat met eenvoudige naaktheid als bij bloot wandelen of sporten.

De Oostenrijkse wet kent de begrippen ‚öffentlicher Anstand‘ [nl: ‚publiek fatsoen‘], ‚Ordnungsstörung‘ [nl: ‚verstoring van de openbare orde‘], ‚Berechtigtes Ärgernis‘ [nl: ‚schennis van de goede zeden‘] en ‚unzumutbare Belästigung‘ [nl: ‚ernstige overlast‘]:

 – Publiek fatsoen

Samenvatting

Van een ‚schending van de fatsoensnormen‘ is al sprake bij een bagatel.

Het is moeilijk te zeggen of ook naaktwandelen onder deze categorie valt.

Nadere details

In Oostenrijk geldt iedere vorm van gedrag die in strijd is met de algemeen aanvaarde fatsoensprincipes als een schending van de fatsoensnormen. Het vertonen van een dergelijk gedrag is op grond van het bestuursrecht strafbaar. De wetsnormen zijn vastgelegd in de respectievelijke politie- of veiligheidswetten van de afzonderlijke ‚Länder‘ en in het federale ‚Verwaltungsstrafgesetz‘ [nl.: wet inzake administratieve sancties]. Wil een gedragsvorm strafbaar zijn, dan moet het bewuste gedrag in het openbaar zijn vertoond en niet binnen een personenkring die a priori beperkt is. Dit betekent dat behalve de kring van de erbij betrokken personen nog anderen het gedrag waar kunnen nemen. Als voorbeelden van een dergelijk gedrag gelden wildplassen, het roepen van de slogan "A.C.A.B." of het opsteken van de middelvinger. De handhaving ingeval van schending van de fatsoensnormen is in eerste instantie de taak van de federale politie, die een boete uitdeelt of het OM inschakelt. De minimale straf is een zgn. ‚Organstrafverfügung‘ [nl.: bestuurlijke boete]. Een schending van de fatsoensnormen is iets anders dan een verstoring van de openbare orde.

Bron: „Anstandsverletzung“ (de.wikipedia.org)

 – Verstoring van de openbare orde

Samenvatting

Een ‚Ordnungsstörung‘ (verstoring van de openbare orde) wordt als overtreding beschouwd feitelijk om rust en orde tussen betrokken burgers of groepen te bewaren of te herstellen.

Of in Oostenrijk ook naaktwandelen onder deze categorie valt, valt niet met zekerheid te zeggen, ook niet aan de hand van het enige voorbeeld, nl. van de ‚wandeling van een jongeman binnen de bebouwde kom‘.

Nadere details

Als ‚Ordnungsstörung‘ [nl.: "verstoring van de openbare orde"] geldt in Oostenrijk ieder geval van strafbaar, uiterst grof gedrag waardoor de openbare orde op onterechte wijze wordt verstoord. Gedrag geldt als uiterst grof indien hierbij in het geheel geen rekening wordt gehouden met de legitieme belangen van de medemensen. Of anders gezegd: het gaat hierbij om gedrag dat de voor het gedrag van het individu in het openbaar geldende, doch ongeschreven regels, waarvan de naleving als onontbeerlijke voorwaarde voor een normale en goed functionerende samenleving wordt beschouwd, schendt. Bij een verstoring van de openbare orde moet echter sprake zijn van ‚extreem‘ grof gedrag, zodat e.e.a. steeds van geval tot geval moet worden bekeken. Als zich extreem grof gedragend geldt iedereen die anderen bij de uitoefening van hun als grondrecht gegarandeerde rechten stoort. In overtreding is ook wie bijv. een vreedzame politieke manifestatie verstoort of anderen aan de uitoefening van zijn religie hindert.

Overige voorbeelden van in hoge mate niets ontziend gedrag zijn:

  • schelden en beledigen
  • luid schreeuwen, schelden en herrie schoppen
  • schreeuwen en gebaar maken naar gezagsuitvoerders, voor zover dergelijk gedrag niet als ‚agressief gedrag ten overstaan van organen van het openbare toezicht of militaire bewakers‘ in de zin van art. 82 van de Oostenrijkse wet op de veiligheidspolitie (Sicherheitspolizei-Gesetz) wordt beschouwd
  • met beschoeide voeten op het zitvlak van parkbanken zitten

Dergelijk gedrag geldt als verstoring van de openbare orde in de zin van artikel 81 van de Oostenrijkse wet op de veiligheidspolitie (Sicherheitspolizei-Gesetz).

Volgens het Verwaltungsstrafgesetz > [nl.: wet inzake administratieve sancties], kan de verstoorder zelfs in hechtenis worden genomen, en wel wanneer hij bij zijn gedrag op heterdaad is betrapt en ondanks een waarschuwing de openbare orde blijft verstoren of wanneer hij probeert, de verstoring te herhalen. De handhavers kunnen echter van een arrestatie afzien, wanneer dit door minder stringente middelen voorkomen kan worden.

Minder stringente middelen zijn het bevel een openbare plek te verlaten, of zaken in beslag te nemen die nodig zijn wanneer de overtreder de verstoring mocht willen herhalen.

Bron: „Ordnungsstörung“ (de.wikipedia.org)

 – Schennis van de goede zeden

Samenvatting

Het begrip ‚schennis van de goede zeden‘ wordt bij het handhaven van de wet in Oostenrijk afhankelijk van de context in verschillende samenhang gebruik. Sinds de (her-)invoering is deze vorm als strafbaar feit omstreden en vinden hierover hevige discussies plaats.

Het lijkt niet onmogelijk dat ook naaktwandelen onder deze categorie zou kunnen vallen.

Nadere details

Binnen het Oostenrijkse recht is dit de meest vage term, Reden hiervoor is dat van ‚schennis van de goede zeden‘ niet alleen sprake is bij seksuele handelingen in het openbaar (Art. 218 van het Oostenrijk wetboek van strafrecht) maar bijv. ook al bij religieuze kritiek:

Art. 188 Wetboek van Strafrecht
Hij die een persoon of zaak die onderwerp is van een in Oostenrijk bestaande kerk of religieuze gemeenschap, dan wel een geloofsleer, een wettelijk toegestaan gebruik of een bij wet toegelaten instituut van een dergelijke kerk of religieuze gemeenschap, in het openbaar op een dusdanige wijze in diskrediet brengt, vernedert of bespot dat zijn gedrag geschikt is om als schennis van de goede zeden te worden geschouwd, wordt gestraft met een vrijheidsstraf van maximaal zes maanden of met een geldboete ter hoogte van een dagtarief van maximaal 360 dagen.

 – Ernstige overlast

Samenvatting

Bij het strafbare feit ‚ernstige overlast‘ gaat het vooral om geluids- of stankoverlast dan wel om de emissie van schadelijke stoffen als rook of roet.

Het valt dus niet te verwachten dat naaktwandelen onder deze categorie kan vallen.

Nadere details

In artikel 23 lid 3a van de Oostenrijkse bouwverordening […] is thans bepaald: "Als ernstige overlast dan wel overlast die de ter plaatse gebruikelijke overlast te boven gaat dan wel als overlast door gezondheidsrisico’s worden in de regel beschouwd: geluidsoverlast van speeltuinen e.d., crèches, scholen voor leerplichtigen of soortgelijke inrichtingen."

Bron: „Kinderlärm: Keine ‚unzumutbare Belästigung‘“ (kurier.at)

Voorbeelden

 – Publiek fatsoen

 – Verstoring van de openbare orde

Man wandelt naakt door Steyr

Vreemde vertoning in Steyr! Op zijn dooie gemak wandelde donderdag namiddag een gebruinde, slanke man naakt (!) door de stad. Passanten waarschuwden de politie, die de jonge bloterik wegens verstoring van de openbare orde arresteerde.

Ik was op weg naar huis toen ik voor het stoplicht moest stoppen en de naakte man opmerkte, "aldus Jennifer Bartak tegen 'Heute'. Ze nam vanuit haar auto een foto en filmde de jongeman hoe hij door Steyr wandelde en hoe hij door de agenten werd afgevoerd.

De 21-jarige heeft zich er vooralsnog niet over uitgelaten waarom hij naakt rondliep. De agenten gaven hem noodkleding en hij moet zich nu door een arts laten onderzoeken.

Bron: „Nackter spazierte durch Steyr“ (heute.at)

Andere voorbeelden:

 – Schennis van de goede zeden

 – Ernstige overlast