banner_natury.nl

In Oostenrijk wordt de juridische situatie voor naaktiviteiten als naaktwandelen beschreven in

  • het strafrecht.

Net als in Nederland en Duitsland gelden slechts een aantal seksueel gemotiveerde en georiënteerde handelingen in de wet als strafbare feiten.

De van toepassing zijnde regelgeving is in Oostenrijk onderverdeeld in

  • de wet op de veiligheidspolitie (‚Sicherheitspolizei-Gesetz‘) en
  • wetten op de politie van de deelstaten.

Het eerstgenoemde recht dient ertoe, de veiligheid te kunnen garanderen en op die manier de orde te kunnen handhaven. Beide wetten bevatten echter wetsartikelen die de openbare orde, gegronde schendingen van de eerbaarheid, openbare goede zeden en onredelijke intimidatie betreffen. Begrippen die dus nader onderzocht moeten worden.

Het derde juridische uitgangspunt is het

  • eigendomsrecht,

dat in Oostenrijk aan de eigenaar van een onroerende zaak een verregaande beschikkingsbevoegdheid toekent:

Volledig eigendom sluit anderen van het gebruik en de beschikking over de desbetreffende zaak uit. De eigenaar is de enige persoon die erover beslist, hoe hij de onroerende zaak wenst te gebruiken.